Monthly Archives

اردیبهشت ۱۳۹۷

آموزش بافتنی

 بافتنی برای آرامش  روح و مغز بچه ها «یک کوک به چپ، یک کوک به راست، یک کوک به بالا، یکی پایین! کاموای صورتی یا سفید یا...»،  بافتن یک کار ساده نیست و…